POLITYKA PRYWATNOŚCI


Ochrona prywatności użytkowników Serwisu Internetowego Time4Car (dalej: „Serwis Time4Car”) ma dla nas ogromne znaczenie, dlatego opracowany został niniejszy dokument (dalej: „Polityka Prywatności Time4Car”) obejmujący swym zakresem zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach Serwisu Time4Car.

Niniejszym pragniemy poinformować, iż korzystając ze stron: Time4Car.pl, akceptujecie Państwo zasady zawarte w Polityce Prywatności Time4Car udostępnianej na stronach wymienionych powyżej.

§1
Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest spółka pod firmą: Traffic House spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: 02-656 Warszawa, ulica Ksawerów 21), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000399609 (dalej: „Operator”).

Dane osobowe użytkowników przetwarzane są zgodnie z udzielonym przez użytkownika upoważnieniem, tj. zgodnie z Regulaminem Serwisu Time4Car (dalej: „Regulamin Serwisu Time4Car”) oraz w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy, tj. m. in. ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

W trakcie korzystania z Serwisu Time4Car użytkownik może zostać poproszony o podanie danych osobowych (np. w formularzu rejestracyjnym). Podanie danych osobowych poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego lub w inny sposób i wysłanie ich (formularza) oznacza jednoznaczną i bezwarunkową zgodę użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz Regulaminem Serwisu Time4Car.

Administrator danych osobowych może na podstawie umowy, zgodnie z art. 31 ust. 1 Uodo powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim. Dane osobowe Użytkowników, mogą być przekazywane – w zakresie i na czas niezbędny do świadczenia lub realizacji Usług świadczonych przez Usługodawcę, a także w związku z tymi Usługami – podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Usługodawcy czynności związane ze świadczeniem Usług przez Usługodawcę oraz Kontrahentom. Dane osobowe Użytkowników, mogą być przekazywane Kontrahentom w celu umożliwienia Kontrahentom oferowania tym Użytkownikom Świadczeń. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi skorzystanie przez niego z niektórych funkcji Serwisu

§2
Dostęp do danych, zmiana danych i usunięcie danych

Każdy użytkownik, który wypełnił formularz rejestracyjny i jest zarejestrowanym użytkownikiem Serwisu Time4Car lub w inny sposób udostępnił Operatorowi dane osobowe ma zapewniony dostęp do swoich danych osobowych, celem ich weryfikacji, ewentualnej modyfikacji oraz usunięcia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

§3
Wykorzystanie danych osobowych i pliki „Cookies"

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu Time4Car, zgodnym z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, oraz na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Użytkownik ma również uprawnienie do zrezygnowania z otrzymywania ww. informacji.

Witryna sieci Web może korzystać z plików typu „cookies” (ciasteczka) celem przetwarzania i przechowywania informacji dotyczących korzystania przez użytkowników Serwisu Time4Car. Pliki „cookie” są plikami z informacją, zapisywanymi na komputerze użytkownika przez witrynę sieci Web, które umożliwiają identyfikację użytkownika i ułatwiając mu korzystanie z witryny w czasie następnych odwiedzin. Pliki „cookie” umożliwiają Operatorowi śledzenie adresów domen internetowych odwiedzających użytkowników. Dane te są wykorzystywane wyłącznie dla celów wewnętrznych i nie są ujawniane jakimkolwiek osobom trzecim, zarówno w postaci przetworzonej, jak i źródłowej. Możliwe jest takie ustawienie przeglądarki, aby użytkownik był informowany o przesyłaniu pliku „cookie”, co umożliwi użytkownikowi podjęcie decyzji, czy akceptuje plik „cookie”. Wskazać jednocześnie należy, iż korzystanie z plików „cookie” nie umożliwia pobierania jakichkolwiek danych osobowych i adresowych użytkownika, jak również jakikolwiek innych informacji z komputera użytkownika.

§4
Odesłania

Serwis Time4Car może zawierać odesłania do innych witryn, redagowanych przez osoby trzecie, za treść których Serwis Time4Car nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, zarówno w zakresie zawartości, jak i prawdziwości informacji, do których odesłanie prowadzi.

§5
Logi serwera

Operator gromadzi informacje dotyczące wykorzystania Serwisu Time4Car przez użytkowników oraz ich adresów IP. Dane te uzyskiwane są poprzez analizę logów serwera (adresów IP, domen internetowych), a wykorzystywane są wyłącznie w celach technicznych, związanych z administracją serwerów Serwisu Time4Car, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej użytkowników.