REGULAMIN

 
§1
Zasady ogólne

Właścicielem serwisu Time4Car.pl (dalej: Serwis) jest Traffic House spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: 02-656 Warszawa, ulica Ksawerów 21), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000399609 (dalej: „Operator”),
Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników, przetwarzania i przechowywania informacji i danych umieszczanych przez użytkowników Serwisu w bazie danych Serwisu.

Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobligowany jest do zapoznania się z Regulaminem, z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności Serwisu z jakiegokolwiek tytułu. Tym samym rozpoczęcie korzystania z usług Serwisu w zakresie niewymagającym zarejestrowania, jak również dokonanie rejestracji w Serwisie jest równoznaczne z pełną akceptacją postanowień Regulaminu.

Skorzystanie z jakiejkolwiek informacji udostępnionej za pośrednictwem Serwisu oraz z usług oferowanych przez Operatora w Serwisie bezwzględnie wymaga pełnej akceptacji Regulaminu. Brak akceptacji przez użytkownika którekolwiek z postanowień Regulaminu winien skutkować natychmiastowym zaprzestaniem użytkowania Serwisu przez użytkownika oraz ewentualnie podjęciem kontaktu z Operatorem celem wyjaśnienia wątpliwości dotyczących korzystania z Serwisu. Korzystanie z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Operatora, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), poprzez zawarcie umowy pomiędzy użytkownikiem a Operatorem w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy oraz Regulamin.

Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od momentu podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z jakiejkolwiek funkcji lub usługi Serwisu.

Serwis jest objęty ochroną praw autorskich Operatora, a wszelkie treści (za wyjątkiem zdjeć) zamieszczone w Serwisie, publikacje elektroniczne nie mogą być wykorzystywane, kopiowane, rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie, bez pisemnej zgody Operatora z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu.

Za pośrednictwem Serwisu bezpłatnie świadczone są w szczególności następujące usługi (dalej: „Usługi”):

  1. Przeglądanie i odczytywanie przez Użytkowników materiałów zamieszczanych w Serwisie i udostępnianych przez Operatora;

  2. Udostępnienie Użytkownikom funkcji Serwisu umożliwiających porównywanie dowolnej liczby samochodów;

  3. Udostępnienie Użytkownikom funkcji przeglądania katalogu samochodów oraz innych materiałów;


Operator wskazuje rodzaje Usług wymagających rejestracji.

Operator zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, a także dokonywania w nim zmian i modyfikacji. Operator zastrzega sobie również prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji w Usługach oraz świadczenia Usług różniących się od tych oferowanych w momencie rejestracji Użytkownika.

Operator zobowiązany jest do świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu do czasu zawieszenia lub zaprzestania świadczenia Usług albo zmiany zasad ich świadczenia, przy czym
Operator jest uprawniony do zawieszenia lub zaprzestania albo zmiany zasad świadczenia Usług bez uprzedniego zawiadamiania Użytkowników, przy zastrzeżeniu zachowania praw Użytkowników w zakresie odpłatnych Usług i uiszczonych opłat dotyczących wykonania Usług.

§2
Zasady dotyczące wszystkich Użytkowników

Użytkownikami Serwisu mogą być osoby fizyczne pełnoletnie i mające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

Korzystanie z dostępnych w Serwisie usług oraz publikowanych danych w celach innych niż opisane w Regulaminie, w szczególności kopiowanie, gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie danych udostępnionych za pośrednictwem Serwisu, jest zabronione. Operator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego zakazu przez osoby trzecie.

Dostęp do części Usług możliwy jest po przeprowadzeniu przez Użytkownika procesu rejestracji (dalej: „Rejestracja”). Rejestracji dokonuje się poprzez uzupełnienie umieszczonego w Serwisie formularza. W wyniku rejestracji tworzone jest w Serwisie konto użytkownika (dalej: „Konto”), a Użytkownik uzyskuje status Użytkownika Zarejestrowanego (dalej: „Użytkownik Zarejestrowany”). Podany podczas rejestracji adres e-mail służy jako login do Serwisu. Rejestracja wiąże się z oświadczeniem o zapoznaniu się z postanowieniami Regulaminu oraz z jego bezwarunkową akceptacją. W przypadku braku akceptacji Użytkownik zobowiązany jest do zakończenia procesu rejestracji i zakończenia pracy z Serwisem.

Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola podczas Rejestracji w Serwisie.
Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia dokonanie Rejestracji w Serwisie i korzystanie z Usług.

Zawarcie umowy świadczenia bezpłatnych Usług następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Serwisie przez Użytkownika.
Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna dla wszystkich Użytkowników.

Po wypełnieniu danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do aktywacji Konta. Brak aktywacji Konta uniemożliwi korzystanie z Usług udostępnianych wyłącznie dla Użytkowników Zarejestrowanych oraz skorzystanie z Usług odpłatnych.

Poprzez rejestrację w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie przez Operatora swoich danych osobowych w postaci i formie wskazanej przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, do celów związanych z obsługą Użytkownika, świadczeniem przez Operatora Usług, utrzymywania relacji z Użytkownikiem, informowania o zmianach w Serwisie oraz innych zagadnieniach związanych z prowadzoną przez Operatora działalnością biznesową - w tym przesyłania wiadomości i ofert drogą mailową. Operator może, na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom z nim współpracującym oraz innym podmiotom.

Operator świadcząc usługi drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Użytkowników w zakresie nawiązania, ukształtowania, zmiany lub rozwiązania umowy oświadczenie Usług. Operator może przetwarzać dane osobowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, co oznacza, iż brak podania danych osobowych wskazanych w formularzu uniemożliwia zawarcie umowy.
Operator jest administratorem danych osobowych.

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że wszystkie dane przekazane w trakcie Rejestracji lub modyfikacji Konta są prawidłowe i prawdziwe.
Operator może uzależnić Rejestrację lub korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od weryfikacji prawdziwości jego danych podanych podczas Rejestracji.

Dane podawane przez Użytkowników podczas rejestracji w Serwisie mogą być sprawdzane i weryfikowane przez Operatora. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Operator może skontaktować się z Użytkownikiem w celu skorygowania błędów lub uzupełnienia brakujących danych na co Użytkownik wyraża zgodę.

Użytkownik, który nie dokonał potwierdzenia Rejestracji lub nie dokonał w ogóle Rejestracji (dalej: „Użytkownik Niezarejestrowany”) może korzystać z Serwisu tylko w ograniczonym zakresie Usług udostępnionych dla wszystkich Użytkowników.

Użytkownik ma prawo dokonywania przeglądu i modyfikacji wprowadzonych danych oraz treści. Warunkiem dostępu do danych, treści i informacji zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie jest zalogowanie się. Zalogowanie Użytkownika w Serwisie odbywa się poprzez wprowadzenie odpowiednich danych definiowanych przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie - wymaganych przez interfejs logowania.

Użytkownikowi nie wolno udostępniać swojego Konta innym osobom. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie dane udostępnione osobom trzecim oraz za skutki działań tych osób. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konta są niezbywalne.

Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz poszanowania wszelkich praw osób trzecich. W szczególności Użytkownik nie może używać obraźliwych lub wprowadzających w błąd treści, niezależnie od tego do kogo treści te są skierowane, umieszczać w serwisie jakichkolwiek materiałów pornograficznych lub treści, które naruszają obowiązujące przepisy prawa, przesyłać niezamówioną informację handlowa skierowaną do oznaczonych odbiorców, używać bez zezwolenia jakichkolwiek treści chronionych prawem (np. praw autorskich, znaków towarowych, patentów, patentów użytkowych, praw patentowych lub wzorów), ani reklamować, promować, oferować lub rozpowszechniać jakichkolwiek towarów lub usług chronionych przez prawo, używać lub promować wszelkich praktyk kupieckich uznawanych za działania nieuczciwej konkurencji i nieuczciwe praktyki rynkowe.

Zabronione są wszelkie działania Użytkownika mogące wpływać na zdolność do działania Serwisu, zwłaszcza czynności, które mogą powodować zakłócenia lub błędy w działaniu Serwisu.
W przypadku wykrycia naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, jego konto zostanie zablokowane i trwale usunięte z bazy danych. Naruszenie Regulaminu będzie niosło ze sobą skutki prawne i finansowe dla Użytkownika łamiącego te postanowienia.

§3
Warunki techniczne korzystania z Serwisu. Odpowiedzialność Operatora za dostępność Usług

W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Użytkownik powinien dysponować:

  1. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;

  2. przeglądarką internetową: Internet Explorer od wersji 8, Firefox od wersji 3, Safari od wersji 5, Chrome od wersji 10, Opera od wersji 11.


Korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji cookies.

Operator podejmuje starania aby zapewnić Użytkownikowi nieprzerwany dostęp do Serwisu przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.

Operator nie odpowiada za przerwy w dostępie do Serwisu spowodowane awariami łącz telekomunikacyjnych.

Operator zastrzega możliwość stosowania przerw technicznych w działaniu serwisu - każdorazowa przerwa nie będzie dłuższa niż 24 h.

§4
Postanowienia końcowe

Umowa o świadczenie bezpłatnych Usług niewymagających zarejestrowania w Serwisie rozwiązuje się na skutek zaprzestania korzystania przez Użytkownika z Serwisu.

Umowa o świadczenie bezpłatnych Usług wymagających zarejestrowania w Serwisie jest zawierana na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron w każdym czasie z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego.

Umowa świadczenia odpłatnej Usługi rozwiązuje się z upływem okresu na jaki została zawarta, tj. okresu za jaki opłacona została Usługa odpłatna.

Usunięcie Konta Użytkownika nie skutkuje rozwiązaniem zawartych uprzednio umów.

W przypadku zawarcia umowy na czas nieokreślony umowa może zostać wypowiedzenia przez każdą ze stron w każdym czasie z zachowaniem jednomiesięcznego terminu poprzez przesłanie drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy na adres e-mail lub adres korespondencyjny.

Użytkownikom, będącym konsumentami w rozumieniu przepisów prawa, przysługuje prawo odstąpienia od każdej umowy o świadczenie Usług zawartej z Operatorem, w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy, pod warunkiem że zostało ono sporządzone na piśmie i przesłane na adres korespondencyjny Operatora listem poleconym.
Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy. W takim wypadku prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi.

Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych zgodnie z Ustawą z dnia 29.01997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr. 133, poz. 833, z późn. zm.) oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204).

Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania w Serwisie. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym Użytkowników. Zmiana Regulaminu wiąże Użytkownika, jeżeli ten w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia nie wypowie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu.

Usługi świadczone przez Operatora za pośrednictwem serwisu oraz wszelkie inne relacje pomiędzy Użytkownikami a Operatorem podlegają prawu polskiemu. Prawem właściwym dla Regulaminu oraz dla umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych na jego podstawie jest prawo polskie.

Sądem właściwym do rozpatrywania sporów powstałych w związku ze stosowaniem Regulaminu lub wynikłych w związku ze świadczonymi usługami drogą elektroniczną na jego podstawie jest sąd właściwy dla siedziby Operatora.

W relacjach z Użytkownikiem jest używany język polski lub angielski.